Pondělí, 06. července 2020, svátek má

Tonight - A Brand

AA Brand - - Tonight

Ohodnoť toto video:
1857

Hope delayed disappointment
She aims for instant satisfaction
She takes some uppers
While she is putting on her make up, brake up

She wants to hang with the stars
Hanging out with the boys with guitars
She wants to shoot into the galaxy
Makes you forget how mortal you are

Chorus:
Shine your lights on me
Let your bright light shine on me
Please let your bright light shine on me

She says I measure my status to the sheers of the boozers
I measure my status to the amount of success
Who needs friends, friends are for losers
They’re yesterday’s news in second hand clothes

PPPlease don’t drag me down (cheers are for boozers)
PPPlease throw some dust around (the amount of success)
PPPlease get on with the show (friends are for losers)
Time’s running out and I’m getting cold

Chorus

You can rub it you can scrub it till the dust comes off x3
Happy go lucky sucky sucky fucky fucky x2

Chorus x2

Tonight x4

Nadìje zpoždìné zklamání
Ona zamýšlí pro instantní uspokojení
Ona vezme nìkteré vrchní
Zatímco ona dávající na její provedení nahoru, brzdí nahoru

Ona chce zavìsit s hvìzdami
Vyvìšení s chlapci s kytarami
Ona chce støelit galaxii
Dìlá vy zapomenete jak smrtelný vy jste

Pìvecké sbory:
Svítíte vaše zapnutá svìtla mì
Nechejte váš jasný svìtlý svit na mì
Prosím nechejte váš jasný svìtlý svit na mì

Ona øíká, že já zmìøím mému stav k naprostý z pijákù
Já zmìøím mùj stav k množství úspìchu
Kdo potøebuje pøátele, pøátelé jsou pro ten, kdo nìco ztratí
Oni jsou vèerejší zprávy v druhých ruèních šatech

PPPlease ne vyèerpat mì (na zdraví byla pro pijáky)
PPPlease hodit nìjaký prach kolem ( množství úspìchu)
PPPlease pokraèovat v pøehlídce (pøátelé jsou pro ztracené existence)
Èasový dobíhající a já jsem chladnoucí

Pìvecké sbory

Vy mùžete škrabat to Vám mùžete drhnout to až do prachu se utrhne x3
Happy jít šastný sát sát šoustat šoustat x2

Pìvecké sbory x2

Dnes veèer x4

Nejnovější videoklipy

Srdce nehasnou - Gott Karel

Srdce nehasnou
Autor: Gott Karel
Album: Singly
Přidáno: 12.10.2019

Youtuberi - Šmajda Miro

Youtuberi
Autor: Šmajda Miro
Album:
Přidáno: 3.11.2018

Láska zvíťazí - Metalinda

Láska zvíťazí
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018

Hymna Slovenskej Republiky - Metalinda

Hymna Slovenskej Republiky
Autor: Metalinda
Album:
Přidáno: 1.8.2018


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.