Neděle, 19. května 2024, svátek má Ivo

Robin II - A Balladeer

AA Balladeer - Panama - Robin II

Ohodnoť toto video:
1850

well, it's been a few days now, so how have you been?
not that I must know what state you're in

I should care less

well, I just bawled my eyes out and feel really relieved
not that I threw up be enough to fully retrieve

I'm still a mess

but what really helps a lot is the knowledge
that it's nothing but the time it takes
you gave me meals for thought
and Robin a laughing break
how quickly will he re-enter the lists?
don't correct me if I'm wrong
I'm sure that grudge exists, especially his
and that mine will make
a brilliant song

lately I have not been that close with time
the weekends seem the worst ever since they're all mine

and it's hard to get through

well, congratulations - you entered the Torture Top 3
and by the way already not happy anniversary

here's to you and your cool
here's to me and my catch-22

but what really helps a lot is the knowledge
that it's nothing but the time it takes
it is funny - not at all half as funny as
to call me Robin by mistake
don't correct me if I'm wrong
I'm sure that grudge exists (especially his�)
and that mine will make a brilliant song

a brilliant song

dobøe, to bylo trochu dnù nyní,tak jak byl jsi?
ne ten musím vìdìt co stav, stát vy jste v
já bych mìl se starat ménì
dobøe, Já jen jsem hulákal mé oèi ven a cítit opravdu ulehèit
ne že já vytáhnu nahoru být dost aby plnì znovu získat
já jsem tichý nepoøádek
ale co opravdu pomáhá hodnì je znalost
který to není nic než èas to bere
vás jste dali mi jídla pro myšlenku
a Robin se smìjící pøerušení
jak rychle bude on vstoupí znovu seznam?
ne- opravit mì jestli já am špatný
jsem si jist , že z᚝ existuje,zvláštì jeho
a ten mùj udìlá
brilantní píseò
nedávno já jsem nebyl že dohodnout se s naèasovat
víkendy se zdát nejhorší od té doby , co oni jsou všechno mùj
a to je tìžké projít
dobøe, blahopøání - vy jste vstoupili do muèení vrchol 3
a mimochodem již ne šastné výroèí
na zdraví ! vy a váš chladný
na zdraví ! mì a mùj chytnout-22
ale co opravdu pomáhá hodnì je znalost
který ten je nic ale èas to vezme to
je zábavný - vùbec ne polovina jak zábavný pokud se týèe
hovoru mì Robin omylem
ne- opraví mì jestli já am špatný
jsem si jist , že z᚝ existuje (zvláštì jeho?)
a ten mùj udìlá brilantní píseò
brilantní píseò

Nejnovější videoklipy

Nick Kamen - I Promised Myself - 1990s - Hity 90 léta

Nick Kamen - I Promised Myself
Autor: 1990s - Hity 90 léta
Album: Hitparáda
Přidáno: 6.5.2021

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil) - Bez smokingu!

Spálíme most (cover Beds Are Burning - Midnight Oil)
Autor: Bez smokingu!
Album:
Přidáno: 5.3.2021

Nová šéfová - Bez smokingu!

Nová šéfová
Autor: Bez smokingu!
Album: Je mi fajn
Přidáno: 5.3.2021

E-40 "Choices (Yup)" - American honey (Americká jízda)

E-40 "Choices (Yup)"
Autor: American honey (Americk...
Album: American honey (Americk...
Přidáno: 31.1.2021


Texty písní a překlady, které se nacházejí na serveru RadioOnline.cz, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně ke vzdělávacím účelům. Nahlásit protiprávní obsah.